Vietnamese name file errors

I upload the zip file, inside the file name in Vietnamese - example: “ván gỗ.jpg”
I extracted the zip file and the “ván gỗ.jpg” file shows error name: v#U00e1n g#U1ed7.jpg.jpg
Image: Imgur: The magic of the Internet

Oh lỗi này kỳ nhỉ, wp thì bác nên dùng plugin “File Renaming on upload” để tự động rewrite tên hình ảnh thành van-go.jpg …

Vừa thân thiện cho SEO và nhẹ cho webserver

Oh lỗi này kỳ nhỉ, wp thì bác nên dùng plugin "File Renaming on upload" để tự động rewrite tên hình ảnh thành van-go.jpg ...

Vừa thân thiện cho SEO và nhẹ cho webserver

vấn đề là ảnh họ up lên 3gb từ trước rồi nên không thể đổi được vì nó sẽ bị lỗi ngoài site hxhx

bồ nén và giải nén bằng lệnh unzip ấy

bồ nén và giải nén bằng lệnh unzip ấy

giải nén qua command thì ok bác, nhưng không biết cyberpanel họ có sửa lỗi này để sau cho đỡ phiền ko